ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONDERNEMERS

Ben je ondernemer en neem je een product of dienst bij ons af? Dan hanteren we onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Januari 2019

Sunfield Academy B.V.

KvK: 85871427


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van Sunfield Academy (hierna: opdrachtnemer) aan personen (hierna: opdrachtgever) waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de opdrachtnemer geleverd zal worden.

4. Opdrachtnemer: tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop de workshop/training gegeven wordt of het traject gestart wordt.

9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.


Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor opdrachtnemer slechts bindend indien en voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Totstandkoming Opdracht

1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever zich heeft ingeschreven via de website van opdrachtnemer en nadat opdrachtnemer de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.


Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtgever neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat van de workshop of training.

2. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

. Opdrachtnemer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de workshop. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor opdrachtnemer zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

4. In het geval van een individuele workshop komen opdrachtnemer en opdrachtgever samen overeen hoe de workshop wordt ingevuld.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor opdrachtnemer onaanvaardbaar maakt.


Artikel 5. Workshops

1. Onder workshops wordt verstaan, elke vorm van workshops, coaching, training of andere vorm van kennisoverdracht in groepsverband dan wel individueel.

2. Onder 1 genoemde workshops vinden plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.

3. Wijziging van plaats of datum geeft opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde, tenzij voor opdrachtgever blijvend onmogelijk is geworden om deel te nemen aan de workshop.


Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

1. Opdrachtnemer zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3. De vergoeding dient voor aanvang van de workshop te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.


Artikel 7. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan opdrachtnemer, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, brengt opdrachtnemer wettelijke rente en incassokosten in rekening.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. In het geval van ontbinding brengt opdrachtnemer de aanbetaling in rekening.

5. Bij Sunfield Academy kunt u uw workshop onder bepaalde voorwaarde kosteloos annuleren of wijzigen. Kosteloos annuleren van deelname aan een workshop is mogelijk tot 4 weken voor aanvang. Opdrachtnemer zal in dit geval de reeds betaalde vergoeding aan opdrachtgever restitueren. Voor annuleringen die afwijken van deze voorwaarde, gelden de volgende kosten: Bij annulering vanaf de 28e dag tot 48 uur voor aanvang van de workshop betaalt u 50% van het bedrag van de factuur. Bij annuleren voor de dag- of op dag van de workshop, betaalt u de volledige factuur.

6. Indien opdrachtnemer een workshop annuleert door ziekte zal zij in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum vaststellen. Indien opdrachtgever niet in de gelegenheid is een nieuwe datum vast te stellen zal opdrachtgever zulks binnen een week aan opdrachtnemer melden. Opdrachtnemer zal de reeds betaalde vergoeding aan opdrachtgever restitueren.


Artikel 8. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, waaronder, doch niet uitsluitend (bedrijfs)naam, adresgegevens, financiele gegevens en bedrijfs- of productinformatie welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm.


Artikel 9. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen.

2. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan gegevens van computers en/of andere apparatuur van opdrachtnemer te kopieren en/of eigen apparatuur op te slaan.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 10. Auteursrecht

1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van Intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, berust bij de opdrachtnemer.

2. Alle werken van Intellectueel eigendom, waaronder maar niet uitsluitend schema’s, formulieren, informatiebladen, Ebooks en readers, waarvan opdrachtnemer rechthebbende is, zal opdrachtnemer rechthebbende blijven.

3. Indien opdrachtnemer een werk ter beschikking stelt aan opdrachtgever, verstrekt opdrachtnemer daarmee een licentie aan opdrachtgever, voor persoonlijk gebruik.

4. Het is opdrachtgever toegestaan tijdens workshops genomen foto’s na akkoord van gefotografeerde modellen te gebruiken voor promotionele doeleinden. In het geval dat een model eerder gegeven toestemming intrekt is opdrachtgever nimmer aansprakelijk.

5. Het is opdrachtgever toegestaan tijdens de workshop genomen foto’s met naamsvermelding te gebruiken voor promotionele doeleinden waaronder, doch niet uitsluitend op eigen blogs, eigen social media kanalen en portfolio.

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de werken zonder toestemming van opdrachtnemer te gebruiken om eigen workshops aan te bieden, te verveelvoudigen of anderszins openbaar te maken.


Artikel 11. Klachten

1. Klachten over producten en/of diensten dienen binnen 14 dagen nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend bij opdrachtnemer.

2. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij de opdrachtnemer zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van opdrachtnemer ingeschakelde derden.

4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

5. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor een bedrag ten hoogte van de factuur.


Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 12. Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.